Gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA PRODUKTY OŚWIETLENIOWE CO-UNITY B.V. – “TOSHIBA LIGHTING”

 1. Ogólne warunki gwarancji 
  1.  CO-UNITY B.V., z siedzibą przy ul. Strawinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam, Netherlands, zwana w dalszej części „Gwarantem”, niniejszym udziela gwarancji na produkty oświetleniowe, na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie.
  2.  Gwarant oświadcza, iż powyższe produkty pozbawione są wad produkcyjnych i materiałowych, i w przypadku ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, będą funkcjonować prawidłowo przez okres nie krótszy niż czas udzielonej ochrony gwarancyjnej, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie.
  3.  Gwarant udziela gwarancji na sprzedawane produkty na okres:
   a) 5 lat, 3 lub 2 lata na oprawy LED marki TOSHIBA w zależności od kategorii produktu,
   b) 5 lat lub 2 lata na źródła światła LED marki TOSHIBA w zależności od kategorii produktu
  4. Gwarancja obowiązuje wyłącznie pod następującymi warunkami:
   • Gwarancją objęte są wyłącznie wady produkcyjne oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze tj. wady ukryte powstałe na skutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych;
   • Oprawy oświetleniowe powinny być eksploatowane, instalowane i przechowywane zgodnie z informacjami zawartymi w karcie katalogowej i instrukcji montażu;
   • Jeżeli w karcie katalogowej nie określono inaczej, oprawy oświetleniowe Toshiba przeznaczone są do standardowych warunków pracy;
   • Warunki standardowe charakteryzuje temperatura otoczenia w zakresie od -10°C do +25°C, wilgotność: <85%, ciśnienie: 690-1060 hPa;
   • Opraw nie należy stosować w warunkach otoczenia zagrażających konstrukcji, powłoce lakierniczej, wyposażeniu elektrycznemu zainstalowanemu w oprawie oświetleniowej. Do tych warunków zaliczamy: wysoką wilgotność, temperaturę, zapylenie obecność w powietrzu substancji chemicznych nieobojętnych promieniowanie UV oraz wstrząsy i wibracje;
   • Karta techniczna zawiera szczegółowy opis produktu wraz z ogólnym
    wskazaniem zastosowania, które odnosi się do standardowych warunków pracy;
   • Jeżeli produkt jest przeznaczony do środowiska użytkowania wymagającego specjalnych właściwości technicznych to wskazanie tych właściwości jest określone w karcie technicznej. Brak wskazania specjalnych właściwości technicznych wymaga uzgadniania zastosowania oprawy z Działem Technicznym CO-UNITY B.V. poprzez wiadomość email na adres: techniczny@co-unity.eu
   • Jeżeli warunki, w których mają pracować oprawy odbiegają od warunków, dla których oprawy są przeznaczone, Kupujący przed dokonaniem zakupu zgłosił Gwarantowi warunki panujące w miejscu montażu opraw i Gwarant potwierdził możliwość ich zastosowania w takim otoczeniu;
   • Eksploatacja produktów następuje zgodnie z ich przeznaczeniem i podaną specyfikacją produktów (instrukcja montażu, karta techniczna, etykieta), a także przeprowadzane są przeglądy serwisowe, konsultowane z Działem Technicznym CO-UNITY B.V.; jeżeli taki wymóg jest przewidziany w dokumentacji dołączanej do produktów;
   • Instalacja produktów została przeprowadzona w sposób profesjonalny przez uprawniony personel, według warunków określonych w instrukcji montażu dołączonej do produktów oraz kartą techniczną i zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną;
   • Modyfikacji funkcji produktów lub aktualizacji oprogramowania dokonuje
    wyłącznie producent opraw lub wyznaczona przez niego osoba trzecia;
   • Wszelkich napraw bądź konserwacji produktów dokonano z wykorzystaniem fachowej wiedzy i według zaleceń producenta;
   • Produktów nie narażano na niezgodne z przeznaczeniem przeciążenia mechaniczne i/lub chemiczne, zagrażające konstrukcji oprawy, powłoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym, znajdującym się wewnątrz oprawy;
   • Temperatury otoczenia i napięcie zasilania nie przekraczały wartości znamionowych, określonych dla danych produktów w specyfikacji lub normach technicznych.
  5. Naruszenie powyższych oraz innych wymienionych w niniejszym dokumencie zasad powoduje utratę uprawnień płynących z gwarancji.

 2. Zakres gwarancji
  1. Gwarancja zaczyna swój bieg od daty zakupu produktu przez Kupującego, wynikającej z faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup towarów.
  2. W granicach dozwolonych przez przepisy prawne, wyłączone zostają uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w kodeksie cywilnym.
  3. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady produktów, wynikające z błędów konstrukcyjnych, materiałowych lub produkcyjnych, a także z przekroczenia średniego nominalnego wskaźnika awaryjności, który dla komponentów elektronicznych (zasilacze, sterowniki, stateczniki, moduły LED) wynosi 0,2% uszkodzeń na 1000 h pracy, o ile w kartach technicznych / broszurach produktu nie określono inaczej.
  4. Gwarancja nie obejmuje:
   • Naturalnego zużycia wykorzystanych materiałów, takich jak: odbarwienia lub utrata elastyczności części z tworzywa sztucznego (np. żółknięcie kloszy z poliwęglanu), matowienie powłok lakierniczych wskutek działania czynników atmosferycznych, procesu starzenia się itp.;
   • Wad wynikających z uszkodzonego oprogramowania, wirusów, świadczeń związanych z aktualizacją oprogramowania lub ponownym uruchomieniem, błędnych ustawień komponentów, wynikających ze zużycia, zanieczyszczeń, działania osób trzecich (w szczególności instalatorów wykorzystujących produkty objęte gwarancją) itp.;
   • Wad wynikających z oddziaływania czynników chemicznych, termicznych, mechanicznych, świetlnych i innych, których oddziaływanie na produkty jest sprzeczne z instrukcjami obsługi i wiedzą techniczną;
   • Kosztów dodatkowych związanych z uznaniem gwarancji i usunięciem wad, na które składają się: koszty montażu i demontażu wadliwego produktu, Koszty te pokrywa Kupujący;
   • Produktów posiadających usunięte, zakryte lub nieczytelne numery seryjne, numery artykułów, nazwy opraw, znaki określające ich producenta lub inne oznaczenia pozwalające na ich identyfikację.
  5. Parametry nowych opraw LED objęte są tolerancją +/- 10% dla strumienia świetlnego, mocy i temperatury barwowej. Jeżeli specyfikacja wyrobu nie mówi inaczej, gwarancja na produkty wykorzystujące technologię LED, nie obejmuje uszkodzeń i naturalnej utraty parametrów wyrobu, jeżeli w okresie znamionowej żywotności (określonej w karcie technicznej) spełnione jest opisane w normie IEC 62717 kryterium utraty strumienia świetlnego L70B50.

 3. Roszczenie gwarancyjne
  1. Zgłoszenie powinno zostać dokonane za pomocą zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego na stronie www.co-unity.eu.
  2. Kupujący zgłaszający reklamację zobowiązany jest do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego i przesłania go bezzwłocznie Gwarantowi.
  3. Roszczenie gwarancyjne składane jest Gwarantowi, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji, w formie pisemnej na adres: Polska, Warszawa al. Jerozolimskie 96, 00—807 z dopiskiem „reklamacja Toshiba” lub wiadomością e-mail na adres: reklamacje@havac.pl wraz ze szczegółowym opisem stwierdzonej wady i dołączonym dowodem zakupu produktu (faktura VAT, rachunek fiskalny lub kopia umowy kupna) i udokumentowanym opisem powstałej wady. Kupujący wskaże również wszelkie swoje dane pozwalające Gwarantowi na szybki kontakt zwrotny.
  4. Gwarant rozpatruje zgłoszenie w ustawowym terminie 14 dni od dnia dostarczenia dokumentów wskazanych w punkcie 3.3., 
  5. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku konieczności zwrotu wadliwego towaru w celu wykonania szczegółowych badań technicznych, o czym Gwarant niezwłocznie informuje Kupującego.
  6. O rozpatrzeniu zgłoszenia Gwarant informuje zgłaszającego na piśmie, e faksem lub wiadomością e-mail, według danych wskazanych w zgłoszeniu reklamacyjnym.
  7. Odpowiedzialność Gwaranta ograniczona jest maksymalnie do wartości produktów w dacie ich zakupu.
  8. W przypadku uznania roszczenia gwarancyjnego, Gwarant ostatecznie decyduje (według oczekiwań zgłaszającego) o naprawie wadliwego produktu, jego wymianie na produkt wolny od wad, o obniżeniu jego ceny, zwrocie ceny lub o wymianie na produkt o tym samym zastosowaniu i zbliżonych parametrach technicznych, w przypadku, gdy produkt podlegający reklamacji został wycofany z oferty. Zwrot ceny możliwy gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów lub sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie lub wymiana lub naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności.
  9. Gwarant, dokonując naprawy wadliwego produktu, dopuszcza wymianę komponentów na używane lub poddane regeneracji, które pod względem wydajności, funkcjonalności i niezawodności są równoważne z komponentami nowymi i są wolne od wad i braków materiałowych.
  10. W toku realizacji procesu gwarancyjnego naprawa produktu bądź jego wymiana na produkt wolny od wad dokonywane są nieodpłatnie.
  11. Gwarancja biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli gwarant dokonał istotnych napraw termin biegnie na nowo dla produktu. Jeżeli dokonał wymiany części rzeczy termin biegnie na nowo dla danej części. W innych wypadkach dopiero termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
  12. W przypadku uznania reklamacji Gwarant realizuje ustawowe zobowiązanie gwarancyjne w terminie 14 dni, o ile nie wystąpią okoliczności niezależne od Gwaranta, które mogą mieć wpływ na wydłużenie tego terminu, takie jak np.: konieczność wykonania dodatkowych testów laboratoryjnych, zamówienie komponentów niestandardowych, które zostaną użyte w naprawianej oprawie i wymagają sprowadzenia ich od dostawców itp.
  13. Jeżeli zgłoszenie zostało złożone niezasadnie, obowiązek odbioru produktu spoczywa na Kupującym. W przypadku, gdy produkt nie zostanie odebrany po wezwaniu Gwaranta, na Kupującym ciąży koszt przechowania produktu, ewentualnie koszt jego odesłania.

 4. Pozostałe warunki
  1. W przypadku dokonywania przez Kupującego lub wyznaczone przez niego osoby trzecie jakichkolwiek ingerencji w oprawę, napraw, zmian lub usuwania wad w produktach, bez pisemnej zgody Gwaranta, wszelkie roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji wygasają z chwilą ich dokonania.
  2. Gwarancja wygasa również w przypadku, gdy produkty stosowano lub użytkowano
   niezgodnie z przeznaczeniem.
  3. W przypadku otrzymania od Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego, Gwarant zastrzega sobie prawo do kontroli wad reklamowanych produktów w miejscu ich użytkowania. Brak zgody Kupującego na przeprowadzenie takiej kontroli przez Gwaranta lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela traktuje się jako odstąpienie od zgłoszenia gwarancyjnego.
  4. Gwarant dopuszcza możliwość wykonania odpłatnych napraw serwisowych produktów, w tym także napraw pogwarancyjnych, których warunki będą każdorazowo ustalane pomiędzy Kupującym a Gwarantem.
  5. CO-UNITY B.V. w granicach objętych obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, podwyższone koszty ani wydatki, za utratę możliwości korzystania z produktu, jego funkcjonalności, za uszkodzenia produktu, za żadne utracone korzyści, oszczędności, kontrakty, przychody ani za jakiekolwiek straty lub koszty dodatkowe nie wynikające z bezpośredniej winy CO-UNITY B.V.
  6. Prawem właściwym dla niniejszej gwarancji jest prawo polskie.
  7. Warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej dystrybutora: www.co-unity.eu